Dostupnost pouzdanih i naučno validiranih forenzičkih informacija kroz objavljivanje monografija i naučnih radova iz oblasti forenzike, u cilju efikasnog učenja i razumevanja forenzičke metodologije i odnosa između bazičnih nauka i njihove primene u forenzičkoj praksi.

Monografija „Laganje i psihopatija – emocionalni aspekti laganja“

„Dragan Mijović je svakako jedan od naših najvećih autoriteta kada je reč o poligrafskom ispitivanju. Naime, on je kao poligrafski ispitivač MUP R Srbije, rukovodilac Grupe za poligrafska istraživanja i rukovodilac Grupe za poslove kriminalističke psihologije i poligrafsko ispitivanje bio u prilici da stekne veliko praktično iskustvo u radu sa poligrafskim uređajem. Ono je s jedne strane omogućilo perfetuiranje veštine poligrafskog ispitivanja, a sa druge - kao što je to uvek slučaj sa intelektualno otvorenim ljudima - dovelo do kritičkog sagledavanja ograničenja ove metode, kao i nastojanja da se produbi razumevanje procesa koji utiču na elemente donošenja odluke u poligrafskom ispitivanju.
...........
Šta je dobijeno u ovom istraživanju čitaoc će moći da sazna listajući stranice ove zanimljive knjige. Reći ćemo da je rezultat koji je autor dobio omogućio šire razmatranje odnosa između psihopatije i laganja, kao i povratnu validaciju koncepta psihopatije i načina na koji je meren. Na stranicama ove knjige čitalac će naći veoma dobar pregled ranijih istraživanja psihopatije, kao i razloga zbog kojih psihopate lažu. Кnjiga koja se preporučuje čitaocu predstavlja originalno, samostalno i praktičarima korisno naučno delo.“
Prof. dr Goran Кnežević
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu


„Autor ... je svoj monografski rad realizovao kao kompleksan, logički vođen, jasno sistematizovan i čitak rukopis koji obogaćuje metodološki inovativnim i logički strukturisanim i realizovanim eksperimentalno- istraživačkim radom. Ovakakav pristup čini rukopis Dragana Mijovića istinskim doprinosom u multidisciplinarnom polju, a posebno psihološke i forenzičke teorije i prakse, i modelom za dalja istraživanja u ovoj oblasti, kao i praktičnu primenu utemeljenu na rezultatima istraživanja. Iako se bavi naučnim i stručnim entitetima, ovaj rukopis može biti razumljiv i čitaocu bez prethodnih predznanja o obrađivanim oblastima, zahvaljujući dobro utemeljenim i objedinjenim sadržajima koji ovaj rukopis donosi. Odmereno i argumentovano, autor se uzdržava od preteranih generalizacija, ograđujući se, u najboljem naučnom maniru, od populističkih i pretencioznih zaključaka.“
Prof. dr Bojana Dimitrijević
Specijalista medicinske psihologije
Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Monografija „Laž i merenje – metoda adaptivne stimulacije“

„Rukopis autora dr Dragana Mijovića, obogaćuje nas znanjem ne samo o poznatim i dokazivanim idejama, već i o relativno malo istraživanim sferama psihološkog saznanja. Bogatstvo ideja koje iz ove monografije izviru, poseban je njen kvalitet. Bez pretenzije da kategorično tvrdi isključivi odgovor na polazna istraživačka pitanja, autor nastoji da kao istraživač ali prevashodno praktičar, za rezultate studije preporuči praktičnu primenu. Prikazani podaci značajno će poslužiti u praktičnom merenju laganja i interpretaciji rezultata merenja, a takođe upututiti na metodološka ograničenja u realnim situacijama.
Sadržaj iznet u monografiji autora dr Mijovića inspirativan je i kreativan pristup, u kome se teorija i praksa prepliću kroz istraživanje i interpetacije, stvarajući novu platformu za viši i sadržajniji nivo primene postojećih i sticanja novih saznanja.“
Prof. dr Bojana Dimitrijević
Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu


„Monografija pod nazivom “Laž i merenje – Metoda adaptivne stimulacije” dr Dragana Mijovića, predstavlјa krunu uspešnog profesionalnog i naučnog traganja ovog autora za procedurama merenja emocionalne reaktivnosti, koje bi omogućile praktičnu, pouzdanu i efikasnu detekciju laganja... Ako je habituacijom moguće sve ispitanike dovesti u nulto stanje emocionalne reaktivnosti, onda je moguće premostiti probleme koji proizilaze iz individualnih razlika u ispolјavanju emocionalne reaktivnosti, kao i iz razlika u emocionalnoj uzbuđenosti kojom su ispitanici preplavlјeni u toku testiranja...
Knjiga će svakako biti zanimlјiva i širokoj čitalačkoj publici, tj. svakom onom ko želi bolјe da razume kompleksnu prirodu sklonosti lјudi da lažu, a to znači evolucione razloge za javlјanje ove sklonosti, kao i njene kognitivne, emocionalne i razvojne komponente. Na kraju krajeva, ne manje uzbudlјiva je i mogućnost uvida u proces koji otkriva tipičan manir rada nauke, a koji nudi ova knjiga: od uočavanja određenih teškoća i problema u dosadašnjim načinima na koji je problem detekcije laganja rešavan, preko zasnivanja novog pristupa, njegovog preciznog opisa, rigoroznog testiranja i diskusije značenja i smisla dobijenih rezultata za buduću naučnu i stručnu praksu.“
Prof. dr Goran Knežević
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu


„Koristeći princip funkcionisanja nervnog sistema („sve ili ništa“) i brzinu ove nesvesne reakcije autonomnog nervnog sistema, izuzetno skraćen interval između merenja reakcije i zadavanja stimulusa smanjuje ili potpuno uklanja uticaj najrazličitijih interpoliranih kognitivnih sadržaja koji mogu uticati na emocionalnu uzbuđenost, nezavisno od samog relevantnog stimulusa.
Ova monografija predstavlјa krunu uspešnog profesionalnog i naučnog rada autora. Ona će nesumnjivo biti od najveće koristi praktičarima koji pokušavaju da utvrde činjenice o uklјučenosti pojedinaca u kriminalne aktivnostima ali ima i elemente koji mogu biti interesantni i široj publici koja želi više da sazna o problemima vezanim za laganje, a posebno detekciju laganja.“
Prof. dr Goran Opačić
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Monografija „Operativna forenzika - Forenzičke metode u kriminalističkoj praksi I“ (u pripremi)

Monografija „Instrumentalna forenzika - Forenzičke metode u kriminalističkoj praksi II“ (u pripremi)