Ovladavanje forenzičkim metodama i veštinama kroz specijalističke obuke koje sprovode autoriteti iz različitih oblasti forenzike,
po najsavremenijim programima zasnovanim na proverenom i efikasnom spoju teorije i prakse.

   Forenzička analiza pisanih izjava je psiholingvistička metoda koja omogućava utvrđivanje verodostojnosti izjave, identifikovanje delova izjave u kojima je prisutna obmana, prikrivanje ili izostavljanje informacija. Pored toga, analizom se dobijaju dodatne informacije koje lice nije eksplicitno navelo.

   Evropska agencija za forenziku je, u okviru projekta EU, naučno razvila metodu Forenzičke analize pisanih izjava. Obuku sprovode licencirani eksperti.

   Metoda se u praksi pokazala kao veoma efikasna i pouzdana. Za razliku od poligrafskog ispitivanja, ova metoda je potpuno neinvazivna i omogućava istovremeno ispitivanje velikog broja osoba, pri čemu se štede resursi i vreme.

   Naši instruktori su do sada uspešno obučili preko 250 profesionalaca u državnim organima da samostalno primenjuju forenzičku analizu izjava u svom radu, pre svih javne tužioce i pripadnike kriminalističke policije u Republici Srbiji.

   Osnovni elementi od kojih zavisi uspeh u otkrivanju znakova laganja:

  • Seting za razgovor (izbor prostora i pozicioniranje sagovornika)
  • Ponašanje agenta i način vođenje razgovora
  • Detekcija znakova laganja
  • Značaj odnosa verbalnih i neverbalnih znakova laganja
  • Brza analiza neverbalnog ponašanja klijenta
  • Brza analiza verbalne izjave klijenta
   Osnovne veštine u oblasti otkrivanja znakova laganja mogu biti na zadovoljavajući način usvojene isključivo kroz uvid u brojne slikovne i video materijale, neposredan kontakt i vežbanje sa trenerom, i direktnu demonstraciju svih verbalnih i neverbalnih znakova laganja.

   Brza analiza neverbalnog ponašanja klijenta:

  • amblemi, ilustratori i manipulatori
  • znakovi stresa i anksioznosti
  • analiza ekspresija lica
  • analiza pokreta tela i ekstemiteta

  • Standardni psihofiziološki metod naučnog otkrivanja laži koji se sprovodi preko aparata za merenje određenih fizioloških promena u organizmu ispitanika do kojih dolazi prilikom davanja odgovora u strogo kontrolisanoj i metodološki definisanoj testovnoj situaciji.
   Obuku sprovode eksperti licencirani od strane MUP RS i najstarije i najpoznatije poligrafske škole u svetu - Backster School of Lie Detection.
   Program obuke je usklađen sa Programom sertifikovane specijalističke obuke za MUP R Srbije, po kojem su obučavani stručnjaci za potrebe bezbednosnih službi Srbije (MUP, BIA i VBA), Crne Gore (MUP), Slovenije (MUP) i Republike Srpske (MUP).

  • Najnoviji metod za otkrivanje prikrivenih informacija koji se zasniva se na primeni originalnog softvera za merenje emocionalne reaktivnosti koji u potpunosti eliminiše subjektivnost ispitivača u zadavanju i merenju draži i neutrališe uticaj kognitivnog opterećenja ispitanika usled stresa izazvanog spoljašnjim ili unutrašnjim izvorima.
   Visoko je efikasan u otkrivanju psiholoških zona konflikata i merenju emocionalne reaktivnosti u naučno-istraživačke svrhe.
   Obuku sprovode licencirani eksperti.
   Ova obuka je naučno validirana na srpskoj populaciji i do sada uspešno sprovedena na psiholozima, policijskim službenicima MUP i naučnim istraživačima Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  • Pregovaranje je skup taktika kojima se, po unapred utvrđenoj metodologiji, upućuje poruka suprotstavljenoj strani sa ciljem dovođenja do promena u njenim početnim stavovima i ponašanju, a u skladu sa interesima strane koja pregovara. To je sredstvo da se ostvari kontakt sa drugom osobom i utiče na njen razum i emocije, gde se ciljevi sprovode komunikativnim sredstvima uz primenu naučnih saznanja.
   Omogućava rešavanje kriznih situacija na miran način, bez upotrebe sile.
   Obuku sprovode licencirani eksperti, a namenjena je prevashodno bezbednosnim strukturama u državnim i privatnim institucijama i kompanijama, u kojima postoji rizik od stvaranja kriznih situacija i potreba za pregovaranjem u cilju njihovog što efikasnijeg rešavanja.
   Autor programa obuke je osnivač i prvi rukovodilac Pregovaračkog tima MUP (2004.-2006.), a kasnije glavni instruktor i stručni savetnik ovog tima. Program je usklađen sa Programom sertifikovane specijalističke obuke za MUP R Srbije, po kojem su obučavani pregovarači u kriznim i talačkim situacijama za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova.

  • Opšti program obuke sadrži: osnovna znanja o upravljanju ljudskim resursima i stilovima rukovođenja; sagledavanje profesionalnog rizika; tehnike za motivisanje zaposlenih; tehnike za procenjivanje opšteg učinka; tehnike za procenjivanje konkretnog ponašanja zaposlenog; tehnike za ostvarivanje uspešne komunikacije sa saradnicima i klijentima.
   Svaki program obuke se prilagođava specifičnim zahtevima i potrebama kompanije.
   Obuke su interaktivnog karaktera, uz radionice i videopromocije.

  Informaciona bezbednost se dugi niz godina unazad nametnula kao izazov u celom svetu. Uprkos značajnom porastu ulaganja u adekvatne tehnologije i razvoj politike bezbednosti kontinuirano raste broj sajber napada te prouzorokovane štete.
  Statistički podaci iz decembra 2018. godine ukazuju da je 95% bezbednosnih propusta nastalo zbog ljudske greške te da je ključ bezbednosti kompanija upravo u rukama zaposlenih.
  Za bezbednije prisustvo u informacionom ambijentu nije više dovoljna samo tehnologija već proaktivna IT strategija, uz obaveznu kvalitetnu obuku zaposlenih i razvijanje i negovanje bezbednosne kulture kompanije.
  Sa ciljem uspostavljanja bezbednijeg informacionog okruženja, kompanijama nudimo obuke iz IT bezbednosti. Obuke su namenjene zaposlenima različitih obrazovnih profila i pozicija.
  Zbog specifičnosti problematike a sa ciljem što kvalitetnijeg obrazovanja kandidata, program obuka se personalizuje u skaldu sa potrebama naručioca.
  Neke od tema koje se obrađuju na većini obuka su:
 • Najčešći tipovi bezbednosnih pretnji i napada.
 • Social engineering.
 • Curenje podataka.
 • Bezbednost mobilnih uređaja.
 • Bezbednost Wi-fi mreža.
 • Cloud servisi.
 • Zlonamerni softveri.
 • Bezbedno skladištenje i transport podataka.
 • Bezbednosna kultura.
 • Kriptografija.
 • Steganografija.
 • Digitalna forenzika.

   Forenzička obrada mesta događaja podrazumeva skup mera i radnji koje se, u skladu sa zakonom definisanim procedurama, preduzimaju od strane forenzičkih stručnjaka radi pronalaženja i fiksiranja tragova, a u cilju obezbeđivanja materijalnih dokaza potrebnih za procesuiranje događaja (krivičnog dela).
   Po završenoj obuci, polaznici će raspolagati sledećim znanjima i veštinama:
   • Mesto i uloga forenzičara u krivičnim i drugim pravnim procedurama;
   • Teorijske osnove kriminalistike, sa akcentom na forenzici;
   • Osnovi određivanja i obezbeđenja mesta događaja;
   • Dokumentovanje – forenzička fotografija, video snimanje, 3D fotografija, skiciranje i dr;
   • Osnovi forenzičke rekonstrukcije;
   • Metode i tehnike forenzičke obrade mesta događaja;
   • Forenzička obrada mesta specifičnih krivičnih dela ili događaja;
   • Daktiloskopija, teorija i praksa – klasifikacija, poređenje, identifikacija, pronalaženje, izazivanje, fiksiranje, automatski sistemi AFIS;
   • Forenzičke dicipline, metode i tehnike – tragovi obuće, pneumatika, alata, biološki tragovi, morfološko tumačenje tragov krvi, digitalni dokazi, ispitivanje dokumenata, balistika, droge i dr;
   • Osnovi sudske medicine;
   • Obezbeđenje kontrole kvaliteta u vršenju forenzičke obrade mesta događaja.
   • Obuku izvode iskusni forenzičari i licencirani predavači. Osim za rad u državnoj službi, obuka je namenjena i svim sadašnjim ili budućim sudskim veštacima, odnosno stručnim savetnicima iz bilo koje forenzičke oblasti.

   Obezbeđenje mesta događaja podrazumeva skup mera i radnji koje se, u skladu sa zakonom definisanim procedurama, preduzimaju radi očuvanja tragova događaja (krivičnog dela), od trenutka saznanja o delu do završetka uviđaja i drugih procesnih radnji, a sve u cilju obezbeđivanja materijalnih dokaza potrebnih za dalje procesuiranje.
   Po završenoj obuci, polaznici će raspolagati sledećim znanjima i veštinama:
  • Uloga obezbeđenja mesta događaja u krivičnim i drugim pravnim procedurama;
  • Teorijske osnove kriminalistike, sa akcentom na operativnoj forenzici;
  • Osnovi uviđaja, situacionog veštačenja i rekonstrukcije događaja kao dokaznih radnji;
  • Osnovi dokumentovanja mesta događaja;
  • Metode i tehnike određivanja i obezbeđenja mesta događaja;
  • Obezbeđenja mesta specifičnih krivičnih dela ili događaja;
  • Obuku izvode iskusni forenzičari i licencirani predavači. Osim za rad u državnoj službi, obuka je namenjena širem krugu radnika službi obezbeđenja, kao i svim sadašnjim ili budućim sudskim veštacima i stručnim savetnicima iz bilo koje forenzičke oblasti.

   Identifikacija žrtava masovnih nesreća (Disaster Victim Identification – DVI) podrazumeva skup mera i radnji koje se, u skladu sa zakonom definisanim procedurama, preduzimaju od strane forenzičkih stručnjaka u cilju pronalaženja i tačne identifikacije posmrtnih ostataka žrtava masovnih prirodnih i drugih nesreća, uz uvažavanje pijeteta prema nastradalima.
   Po završenoj obuci, polaznici će raspolagati sledećim znanjima i veštinama:
  • Organizacija obrade mesta nesreće, uspostavljanje DVI tima;
  • Integracija rada DVI tima sa procesom uviđaja i radom drugih istražnih organa;
  • Primena Interpol DVI standarda;
  • Upravljanje pritiskom politike i medija;
  • Organizacija, koordinacija i sprovođenje pronalaženja i izuzimanja posmrtnih ostataka i ličnih stavri;
  • Sistematizacija posmrtnih ostataka i ličnih stavri uz mere pijeteta;
  • Organizacija, koordinacija i sprovođenje antemortem i postmortem postupka;
  • Organizacija, koordinacija i sprovođenje identifikacije i primopredaje posmrtnih ostataka i ličnih stavri;
  • Obezbeđenje kontrole kvaliteta u celom lancu DVI postupanja;
  • Osnovi sudske medicine.
  • Obuku izvode iskusni forenzičari i licencirani predavači.

   Imajući u vidu da se rodno zasnovano nasilje najčešće dešava u porodičnim, partnerskim ili nekim drugim odnosima međusobne zavisnosti nasilnika i žrtve, forenzičko postupanje u obradi mesta događaja i veštačenju zahteva poseban pristup forenzičkih stručnjaka i drugih subjekata uključenih u procesuiranje krivičnog dela.
   Po završenoj obuci, polaznici će raspolagati sledećim znanjima i veštinama:
  • Poznavanje suštine osnovnih pojmova: pol, rod, rodnaravnopravnost;
  • Krivično pravni aspekti krivičnih dela protiv polne slobode i protiv braka i porodice;
  • Medjunarodni pravni okvir;
  • Saradnja sa drugim subjektima: tužilaštvo, sud, medicinski, socijalni, nevladin sektor i dr;
  • Posebne psihološke tehnike pristupa žrtvi u cilju dobijanja relevantnih informacija, uz izbegavanje sekundarne viktimizacije;
  • Posebne tehnike forenzičke obrade mesta događaja krivičnih dela rodno zasnovanog nasilja;
  • Forenzičko foto-dokumentovanje medicinskog pregleda žrtve;
  • Forenzički komplet (Rape Kit) – sadržaj i upotreba u medicinskom i forenzičkom sektoru;
  • Osnovi sudske medicine.
  • Obuku izvode iskusni forenzičari i licencirani predavači. Osim za rad u državnoj službi, obuka je namenjena i svim sadašnjim ili budućim sudskim veštacima, odnosno stručnim savetnicima.

   Morfološka analiza tragova krvi podrazumeva proučavanje i tumačenje položaja, rasporeda i oblika skupova tragova krvi na mestu događaja, u cilju interpretacije fizičkih događaja koji predstavljaju uzrok njihovog nastanka. Ovo je jedna od čestih ali i specijalizovanih metoda za obezbeđivanje materijalnih dokaza potrebnih u procesuiranju teških krivičnih dela.
   Po završenoj obuci, polaznici će raspolagati sledećim znanjima i veštinama:
  • Utvrđivanje rastojanja između izvora krvi i objekta gde su zatečeni tragovi;
  • Utvrđivanje smera i upadnih uglova;
  • Utvrđivanje prirode fizičke sile koja je uzrokovala prskanje krvi;
  • Utvrđivanje fizičkih osobina objekta koji je izazvao prskanje krvi;
  • Prostorno-vremenska raspodela pojedinih izvora prskanja krvi;
  • Interpretacija kontaktnih i prenosnih tragova;
  • Utvrđivanje položaja učinioca, žrtve i svedoka;
  • Potvrđivanje ili opovrgavanje postojanja tragova borbe;
  • Potvrđivanje ili opovrgavanje različitih verzija događaja.
  • Osnovi sudske medicine.
  • Obuku izvode iskusni forenzičari i licencirani predavači. Osim za forenzičare u državnoj službi, obuka je namenjena i svim sadašnjim ili budućim sudskim veštacima, odnosno stručnim savetnicima iz više forenzičkih oblasti.

   Akcidenti – požari, eksplozije i havarije, predstavljaju vanredne događaje koji po pravilu imaju teške posledice u ljudskim žrtvama i velikoj materijalnoj šteti. Utvrđivanje tačnog uzroka njihovog nastanka i mehanizma odvijanja, u uslovima velikog uništavanja kojeg prouzrokuju, postavlja veliki izazov. Na ovom kursu obrađuju se metode i tehnike koje stručnjacima omogućavaju utvrđivanje materijalne istine i obezbeđivanje materijalnih dokaza potrebnih za procesuiranje događaja (krivičnog dela).

   Po završenoj obuci, polaznici će raspolagati sledećim znanjima i veštinama:
  • Mesto i uloga forenzičara u krivičnim i drugim pravnim procedurama;
  • Teorijske osnove kriminalistike, sa akcentom na forenzičkim veštačenjima;
  • Osnovi određivanja i obezbeđenja mesta događaja;
  • Dokumentovanje – forenzička fotografija, video snimanje, 3D fotografija, skiciranje i dr;
  • Metode i tehnike forenzičke obrade mesta događaja – akcidenta (požara, eksplozija, havarija);
  • Prepoznavanje i tumačenje situacionih tragova i utvrđivanje mesta nastanka (centra);
  • Lociranje, pronalaženje i fiksiranje relevantnih tragova za dalju forenzičku obradu;
  • Osnovi veštačenja hemijskih, bioloških, mehanoskopskih i drugih relevantnih tragova;
  • Osnovi sudske medicine.
  • Obuku izvode iskusni forenzičari i licencirani predavači. Osim za rad u državnoj službi, obuka je namenjena i svim sadašnjim ili budućim sudskim veštacima, odnosno stručnim savetnicima, kao i stručnjacima osiguravajućih kompanija.


Obuka za QMS u forenzičkim laboratorijama, standard ISO/IEC 17025:2017

  Sistem kontrole kvaliteta (QMS)predstavlja formalizovanustrukturu dokumentovanja procesa, procedura i odgovornosti,u cilju ostvarivanjapolitike kvalitetai dostizanja zadatih ciljeva. QMS je podrška u koordiniranjui usmeravanjuaktivnosti jedne organizacije, u cilju ispunjenja zahteva klijenata i regulatornih tela, kao i kontinuiranog unapređenja njene efikasnosti i efektivnosti.Osnovni zahtevisistema za menadžmentispitnih i kalibracionih laboratorijadefinisani su međunarodnim standardom ISO/IEC 17025, koji se koristi kao standard za akreditaciju forenzičkih laboratorija.

  Po završenoj obuci, polaznici će raspolagati sledećim znanjima i veštinama:
 • Principi i primena sistema kontrole kvaliteta i osnovi procesa akreditacije laboratorija;
 • Pregled i obim standarda ISO/IEC 17025:2017;
 • Interpretacija, objašnjenje i implementacija zahteva ISO/IEC 17025:2017 standarda;
 • Organizacione i rukovodeće veštine menadžera za kvalitet za koordinaciju svih aktivnosti kontrole kvaliteta u laboratoriji;
 • Nadzor i neprekidno unapređivanje procesa kontrole kvaliteta;
 • Dokumentovanje i validacija laboratorijskih ispitnih metoda i merenja;
 • Određivanje merne nesigurnosti;
 • Metodi risk-menadžmenta;
 • Proficiency Testing i programi međulaboratorijske provere;
 • Dijagrami kontrole kvaliteta (QC charts);
 • Sprovođenje internih provera;
 • Zahtevi akreditacionih tela i tehnike ocenjivanja;
 • Planiranje, sprovođenje i sačinjavanje izveštaja o kontroli laboratorije;
 • Obuku izvode iskusni stručnjaci i licencirani predavači. Obuka je namenjena sadašnjim ili budućim menadžerima sistema kontrole kvaliteta, ocenjivačima i internim proverivačima.

   Svaki predmet (materijal), bilo pokretan ili nepokretan, koji sadrži štampanu, pisanu ili nacrtanu inskripciju, smatra se dokumentom. U slučaju da postoji sumnja u originalnost dokumenta ili bilo kog njegovog sadržaja (tekst, pečat, zaštitni element itd.) ili se ona dovodi u pitanje, isti može postati predmet stručne provere. Forenzičko ispitivanje dokumenta je proces analize dokumenta od strane stručnog lica (eksperta), čime se obezbeđuju podaci (dokazi) u vezi sumnjivog dokumenta koji se ispituje, uz primenu naučnih metoda i tehnika. Ti podaci se obično odnose na oštećenja ili izmene sadržaja dokumenta, falsifikovanje, poreklo, autentičnost ili druge činjenice.

   Po završenoj obuci, polaznici će raspolagati sledećim znanjima i veštinama:
  • Osnovne i napredne karakteristike i kategorizacija dokumenata;
  • Opšte i individualne karakteristike dokumenata;
  • Ispitivanje štampanih dokumenata;
  • Neautentični kompjuterski generisani dokumenti;
  • Ispitivanje autentičnosti pečata;
  • Prepoznavanje dopisivanja, brisanja, umetanja ili radiranja na dokumentu;
  • Bezbednosni elementi (vodeni žig, mikroštampa, UV fluorescentne sigurnosne niti, OVD itd);
  • Napredni elementi (MRZ, integrisana kola, RFID itd);
  • ICAO standardi;
  • Falsifikovane novčanice.
  • Obuku izvode iskusni stručnjaci i licencirani predavači. Osim za rad u državnoj službi, obuka je namenjena i svim sadašnjim ili budućim sudskim veštacima, odnosno stručnim savetnicima, kao i zaposlenima na aerodromima, bankama i osiguravajućim kompanijama i dr.

Obuke podrazumevaju individualan pristup, praktičan rad i mentorsku praksu.