Izabrati adekvatnog radnika za određeno radno mesto, odabrati najbolje kandidate od mnoštva zainteresovanih i efikasno dovesti u sklad potrebe kompanije sa postojećim kadrovskim potencijalom predstavlja osnovu uspešnog i produktivnog poslovanja.
Koriste se standardizovani psihološki testovi, upitnici namenski konstruisani prema specifičnostima konkretne kompanije i targetiranih radnih mesta, kao i Metoda adaptivne stimulacije za utvrđivanje psihološke zone konflikta.

Svaka ozbiljna kompanija koja ima za cilj dugovečno poslovanje praćeno rastom i razvojem, vodi računa i o percepciji i doživljaju koje radnik ima u odnosu na svoje neposredno radno okruženje. Istraživanja pokazuju da na zadovoljstvo poslom i osećanje pripadnosti kompaniji u veoma visokoj meri utiču vrsta posla koje radnik obavlja, stil rukovođenja kojem je radnik izložen i odnos neposrednog rukovodioca prema njemu, kao i društvena sredina koja ga na poslu okružuje i kojoj je izložen. Samo je zadovoljan radnik visokoproduktivan radnik, na koga se menadžment može pouzdano osloniti.
Koriste se standardizovani psihološki testovi, namenski konstruisani upitnici u skladu sa specifičnostima kompanije i Metoda adaptivne stimulacije za utvrđivanje psihološke zone konflikta.

Izbor lojalnih saradnika i preventivno delovanje u pravcu sprečavanja namernog nanošenja štete predstavlja jedan od najvažnijih interesa svake kompanije, kojim se postiže pouzdana kadrovska baza i kolektiv sa jakim timskim duhom i razvijenim osećanjem pripadnosti kolektivu. Samo takav kolektiv je u stanju da se bezbedno i efikasno izbori sa svim zadacima, i da se uspešno razvija i napreduje.
Koriste se standardni psihološki testovi i ciljani upitnici, uz upotrebu Metode adaptivne stimulacije za utvrđivanje psihološke zone konflikta.

Izbor odgovarajućeg obrazovnog profila za nastavak školovanja ili izbor adekvatnog zanimanja, u skladu sa ličnim kapacitetima, sposobnostima i afinitetima, od presudnog je značaja za postizanje uspeha i osećanje ličnog zadovoljstva.
Postupak obuhvata ispitivanje profesionalnih interesovanja, intelektualnih sposobnosti i osobina ličnosti uz upotrebu standardizovanih testova i upitnika. Procedura podrazumeva individualni pristup svakom kandidatu.