Izbor lojalnih saradnika i preventivno delovanje u pravcu sprečavanja namernog nanošenja štete predstavlja jedan od najvažnijih interesa svake kompanije, kojim se postiže pouzdana kadrovska baza i kolektiv sa jakim timskim duhom i razvijenim osećanjem pripadnosti kolektivu. Samo takav kolektiv je u stanju da se bezbedno i efikasno izbori sa svim zadacima, i da se uspešno razvija i napreduje.
Koriste se standardni testovi ove namene, ciljani upitnici, psihološke analize telesnih i facijalnih ekspresija, psihofiziološke i psiholingvističke metode analize istinitosti izjava.

Procena psiholoških faktora rizika na određenomradnom mestu zasniva se na psihofizičkim karakteristikama osobe koja vrši posao (kompetencije) i njenih odluka u potencijalno opasnim situacijama.Podrazumeva utvrđivanje kritičnih vrednosti parametara sistema pri kojima ravnotežno stanje, ili ravnotežni prostor, kvalitativno menja svoj karakter.
Promena karaktera ravnotežnog stanja, tretira se kao gubitak stabilnosti sistema čovek-mašina. Utvrđivanje tačaka u radnom procesu u kojima može doći do pojave nepreferentne promene zahtevanog kvaliteta sistema je od suštinske važnosti da se izbegne rizični događaj (havarija).

Merenje pažnje (koncetracije) i psihičkog umora koji se javljaju kod zaposlenih u određenim fazama rada, vrši se psihološkim testom TK–SBM, originalanim i jedinstvenim na tržištu.
Cilј psihološkog testiranja ovih parametara, koji su od velikog značaja za efikasnije obavlјanje radnih zadataka, je međusobno upoređivanje i rangiranje kandidata radi selekcije i predikcije njihovog radnog postignuća, kao i stvaranje uslova za bolјu organizaciju i efikasnije korišćenje radnog vremena.

Izbor odgovarajućeg obrazovnog profila za nastavak školovanja ili izbor adekvatnog zanimanja, u skladu sa ličnim kapacitetima, sposobnostima i afinitetima, od presudnog je značaja za postizanje uspeha i osećanje ličnog zadovoljstva.
Postupak obuhvata ispitivanje profesionalnih interesovanja, intelektualnih sposobnosti i osobina ličnosti uz upotrebu standardizovanih testova i upitnika. Procedura podrazumeva individualni pristup svakom kandidatu.